PROJEKTY BADAWCZE I PUBLIKACJE

 • Projekty
  badawcze
   
 • Publikacje


 • Redakcje
  i maszynopisy

 • Referaty
  na konferencjach
  naukowych

Rozprawa doktorska Depozyty przedmiotów metalowych w kontekście sieci osadniczej na Pobrzeżu i Pojezierzach Południowobałtyckich (późna epoka brązu – wczesna epoka żelaza) opublikowana została z dofinasowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako 7 tom serii Dyskusje Archaeologia Bimaris pod tytułem Metal — granica — rytuał. Badania nad depozytami przedmiotów metalowych w kontekście sieci osadniczej. Popularno-naukowy opis wyników badań znajduje się TUTAJ.
Kierownik projekt w ramach programu MINIATURA 1 Narodowego Centrum Nauki pod tytułem Weryfikacja chronologiczna ozdób brązowych w stylu stanomińskim (wczesna epoka żelaza) DEC-2017/01/X/HS3/00025.
Kierownik projektu Techniki wykonywania ornamentów na ozdobach z późnej epoki brązu na przykładzie zabytków ze skarbu z Lubnowych Wielkich realizowanego w ramach konsorcjum E-RIHS.PL oraz innych badań nad zabytkami ze skarbu z miejscowości Lubnowy Wielkie, które realizowane są we współpracy między Uniwersytetem Wrocławskim, Narodowym Centrum Badań Jądrowych i Muzeum w Ostródzie.
Współautor opracowania w ramach projektuWieloaspektowa analiza zjawiska deponowania przedmiotów metalowych w epoce brązu na przykładzie skarbów z Karmina dofinasowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego(03469/18/FPK/NID).

 • część 1
 • część 2
 • część 3
 • część 4
Machajewski H., Maciejewski M., Niedźwiecki R.
2004 - Wyniki badań na cmentarzysku kultury jastorfskiej w Rosku, gmina Wieleń, woj. wielkopolski. [w:] red. H. Machajewski, Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, Poznań, 267-271.
Maciejewski M.
2004 - Wykorzystanie solanek przez społeczności kultury łużyckiej. Menhir 3, 45-49.
Machajewski H., Maciejewski M., Niedźwiecki R.
2006 - Ratownictwo archeologiczne na ziemi Wieleńskiej. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski 3, 97-108.
Machajewski H., Maciejewski M.
2006 - Skarb ludności kultury łużyckiej z Roska nad Notecią. [w:] red. H. Machajewski, J. Rola, Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, Poznań, 127-146.
Maciejewski M.
2006 - Rosko, stan. 4, gm. Wieleń. Z badań nad osadnictwem kultury łużyckiej. [w:] red. H. Machajewski, J. Rola, Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, Poznań, 201-216.
Maciejewski M., Niedźwiecki R.
2007 - Szpile brązowe z Roska, pow. czarnkowsko-trzcianecki. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 8, 23-31.
Maciejewski M.
2008 - Z badań nad osadnictwem społeczności wiązanych z kulturą łużycką w północnej Wielkopolsce. Fontes Archaeologici Posnamenenses 44, 5-16.
Maciejewski M.
2012 - Wspólnota komunikatywna oraz wspólnota interpretacyjna – możliwości wykorzystania dla wyjaśniania w archeologii. [w:] red. I. Grzelczak-Miłoś, M. Praczyk, K. Wiśniewski, Przez źródło do przeszłości. Materiały z II Sesji naukowej doktorantów Wydziału Historycznego UAM. Poznań 12-15 kwietnia 2008, Poznań, s. 203-219.
Maciejewski M.
2015 - The perspective of physical space in a study of hoards from the late Bronze Age and the early Iron Age. Sprawozdania Archeologiczne 67, 67-76.
Maciejewski M.
2016 Metal — granica — rytuał. Badania nad depozytami przedmiotów metalowych w kontekście sieci osadniczej. Poznań.
Maciejewski M.
2016 - Metal – Border – Ritual. Hoards in Late Bronze Age and Early Iron Age Landscape. [w:] red. P. Kołodziejczyk, B. Kwiatkowska-Kopka, Cracow Landscape Monographs 2. Landscape as Impulsion for Culture : Research, Perception & Protection. Landscape in the Past & Forgotten Landscapes, Kraków, 263-275.
Maciejewski M.
2017 - Skarby i GIS?. [w:] red. M. Masojć, M. Cendrowska, M. Kopec, XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Wrocław, 112.
Maciejewski M.
2017 - Dar otwierający zaświaty. Archeologia Żywa 2(64), 8-12.
Maciejewski M.
2017 - Perspektywy badań nad skarbami z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. [w:] red. D. Łaciak, M. Maciejewski, K. Nowak, Ziemie polskie i ich sąsiedzi w czasach pól popielnicowych. Księga abstraktów z konferencji, która odbyła się w dniach 20-22 września 2017 roku we Wrocławiu, Wrocław, 46.
Maciejewski M.
2017 - The symbolism of hoards deposition places in the landscape of the late Bronze Age and the early Iron Age in the zone of the South Baltic Coastland and Lake Districts. Sprawozdania Archeologiczne 69, 113-132.
Maciejewski M.
2018 - Does it seem to be sensible? Search of Deposit Place of a Stołężyn Hoard. [w:] red. M. Karczewska, M. Karczewski, A. Pluskowski, J. Sobieraj, Archeologia obszarów leśnych / The Archaeology of Woodlands, Białystok.
Maciejewski M.
2018 - (rec.) Richard Bradley: A Geography of Offerings. Deposits of Valuables in the Landscapes of Ancient Europe, Oxbow Insights in Archaeology, Oxbow Books, Oxford-Philadelphia, 2017, ISBN: 978-1-78570-477-2, 222 s. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 59, 181-186.
Maciejewski M.
2018 - Miejsca zatapiania metali jako element krajobrazu kulturowego. Badania nad osadnictwem późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza nad dolnym biegiem Samicy Kierskiej Fontes Archaeologici Posnamenenses 53, 105-119.
Maciejewski M.
2018 - Perspektywy badań nad skarbami z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 60(1), 279-313.
Maciejewski M., Baron J., Jarysz R., Kuźbik R., Łaciak D., Miazga B., Nowak K., Sych D.
2018 - Fenomen powtarzalności. Badania skarbów z Karmina. Archeologia Żywa 3(69), 50-54.
Maciejewski M., Miazga B., Kosiński T., Szczepański Ł.
2018 - The Lubnowy Wielkie Hoard – Archaeometallurgy as a Means of Understanding the Phenomenon of Bronze Deposits in the Late Bronze Age. [w:] red. K. Kleinová, Reflecting Futures. 24th EAA Annual Meeting Barcelona, 5-8 September 2018, vol. I Abstract Book, Barcelona, 529.
 • część 1
 • część 2
 • część 3
red. M. Maciejewski
2006 - Osadnictwo wielokulturowe na stanowisku Poznań – Wilda stan. 59, gm. loco (A2-AUT 163). Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych (maszynopis w archiwum Fundacji Patrimonium w Poznaniu).
red. M. Maciejewski
2006 - Osadnictwo wielokulturowe na stanowisku Poznań – Wilda stan. 62, gm. loco (A2-AUT 164). Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych (maszynopis w archiwum Fundacji Patrimonium w Poznaniu).
red. R. Pietrzak, M. Ignaczak, M. Maciejewski
2006 - Osadnictwo wielokulturowe na stanowisku 25 w Ruszkowi I, gm. Kościelec, woj. wielkopolskie A2-AUT 420). Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych (maszynopis w archiwum Fundacji Patrimonium w Poznaniu).
red. Łaciak D., Maciejewski M., Nowak K.
2018 - Ziemie polskie i ich sąsiedzi w czasach pól popielnicowych. Księga abstraktów z konferencji, która odbyła się w dniach 20-22 września 2017 roku we Wrocławiu. Wrocław.
red. gościnni Baron J., Maciejewski M.
2018 - Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 60(1). Tom podsumowujący konferencję: Ziemie polskie i ich sąsiedzi w czasach pól popielnicowych, Wrocław 20-22 września 2017.
Machajewski H., Maciejewski M., Niedźwiecki R.
2003 - Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku Rosko 4 w latach 2002-2003. (dokumentacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków).
Machajewski H., Maciejewski M., Niedźwiecki R.
2004 - Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku Rosko 4 w latach 2004. (dokumentacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków).
Machajewski H., Maciejewski M.
2010 - Weryfikacja chronologiczna stanowisk archeologicznych oraz wytypowanie do wpisu do rejestru zabytków z obszarów „Archeologicznego Zdjęcia Polski” z terenu gminy Wieleń (42-19; 42-20; 42-21; 42-22; 43-19; 43-20; 43-21; 43-22) wyznaczenie skupisk stanowisk na mapach 1:25000. (dokumentacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków).
Machajewski H., Maciejewski M.
2013 - Weryfikacja chronologiczna stanowisk archeologicznych oraz wytypowanie do wpisu do rejestru zabytków z obszarów „Archeologicznego Zdjęcia Polski” z terenu gminy Czarnków, Trzcianka, Ujście (42-23; 42-24; 41-24; 40-24; 39-24; 38-24; 39-25; 39-26; 38-25; 38-26) wyznaczenie skupisk stanowisk na mapach 1:25000. (dokumentacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków).
Maciejewski M.
2012 - Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego w związku z przebudową linii napowietrznej SN 15 kV w Poznaniu na ulicy Przemyskiej. (dokumentacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków).
Maciejewski M.
2012 - Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w związku z podłączeniem energii elektrycznej do kompleksu działek w miejscowości Sulęcinek, gmina Krzykosy, powiat Środa Wielkopolska, województwo wielkopolskie w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska 9 (AZP 58-31/38). (dokumentacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków).
Sekretarz tomu M. Maciejewski
2008 - Poznań - Nowe Miasto. Źródła archeologiczne do studiów nad pradziejami i wczesnym średniowieczem dorzecza Środkowej Warty, red. H. Machajewski, R. Pietrzak.
 • część 1
 • część 2
 • część 3
Machajewski H., Maciejewski M., Niedźwiecki R.
Rosko nad Notecią w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Badania wykopaliskowe na Nizinie Wielkopolsko – Kujawskiej w latach 2002 – 2003, 28 – 29 kwietnia 2004 Poznań.
Maciejewski M., Niedźwiecki R.
Wyniki badań wykopaliskowych na stanowiskach Rosko 4 i 5 w sezonie 2004. Badania wykopaliskowe na Nizinie Wielkopolsko – Kujawskiej w 2004 roku, 22 kwietnia 2005 Poznań.
Maciejewski M.
Rosko, stan. 4, gm. Wieleń. Z badań nad osadnictwem kultury łużyckiej. Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, 29 – 30 listopada 2005 Piła-Płotki.
Maciejewski M.
Kultury archeologiczne a społeczności pradziejowe. Próba aplikacji „modelu wymiany kobiet” dla środkowoeuropejskich społeczności późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (kultury łużyckiej). Przez źródło do przeszłości II. Sesja Naukowa Doktorantów Wydziału Historycznego UAM Poznań, 12-15 kwietnia 2008 Poznań.
Maciejewski M.
Przemiany tradycji kulturowych epoki brązu w strefie nadnoteckiej. Stanowisko Rosko 4 w perspektywie regionalnej. ORBIS INTERIOR – ORBIS EXTERIOR. Kontakty interkulturowe i przemiany wewnątrzkulturowe wśród społeczności pradziejowych i wczesnohistorycznych. Perspektywa archeologiczna. 16-18 październik 2008 Toruń – Bachotek.
Maciejewski M.
Meteoryty-żelazo-kultura wykład popularno-naukowy w ramach Weekend z meteorytem Morasko, 28 luty 2009 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
Maciejewski M.
Kaliszanki na nowo odkrywane. Z badań nad depozytami zabytków metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Wielkopolsce Archeologia uniwersytecka w Poznaniu. Jej wczoraj i dziś. 2-3 lipiec 2009 Obrzycko.
Maciejewski M.
Skarby i GIS? XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne. 24-27 maja 2017 Wrocław.
Maciejewski M.
Settlement and social transformations in the early Iron Age and the disappearance of custom of hoards deposition in north-west Poland Die frühe Eisenzeit in Mitteleuropa / Early Iron Age in Central Europe. 20-22 lipiec 2017 Norymberga.
Maciejewski M.
Miejsce złożenia późnobrązowego skarbu ze Strzeżewka, stanowisko 4, w kontekście innych gromadnych znalezisk przedmiotów metalowych z Pomorza XXI Sesja Pomorzoznawcza za lata 2016-2017. 22-24 listopada 2017 Toruń.
Maciejewski M.
O psach, które lubią miedź i nie tylko. Badania skarbów przedmiotów metalowych wobec wyzwań współczesności X Międzyuczelniane Warsztaty Archeologiczne. 19-22 kwietnia 2018 Wrocław.
Maciejewski M.
Idea Zespołu i perspektywy badań nad skarbami przedmiotów metalowych. Pierwsze spotkanie naukowe Zespołu badań nad zjawiskiem masowego deponowania dóbr. 25 maja 2018 Wrocław.
Baron J., Jarysz R., Kuźbik R., Łaciak D., Maciejewski M., Miazga B., Nowak K., Sych D.
Czwarty skarb z Karmina, fenomen powtarzalności. Pierwsze spotkanie naukowe Zespołu badań nad zjawiskiem masowego deponowania dóbr. 25 maja 2018 Wrocław.
Maciejewski M., Szczepański Ł., Miazga B., Kosiński T.
Późnobrązowy garnitur ozdób z Lubnowych Wielkich, jakie pytania można postawić. Pierwsze spotkanie naukowe Zespołu badań nad zjawiskiem masowego deponowania dóbr. 25 maja 2018 Wrocław.
Maciejewski M., Miazga B., Kosiński T., Szczepański Ł.
The Lubnowy Wielkie Hoard – Archaeometallurgy as a Means of Understanding the Phenomenon of Bronze Deposits in the Late Bronze Age. 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 5-8 września 2018 Barcelona.
Maciejewski M.
Border or Area of Transition. Hoards in the Late Bronze Age and Early Iron Age Landscape of North-West Poland. Circum-Baltic Interaction in the Bronze Age (CIBA) International Conference. 23-24 listopada 2018 Hamburg.
Maciejewski M., Szczepański Ł.
Pradziejowy skarb ozdób z Lubnowych Wielkich. wykład popularno-naukowy w ramach Spotkań z historią organizowanych przez Muzeum w Ostródzie. 29 listopada 2018 Ostróda.