PROJEKTY BADAWCZE I PUBLIKACJE

 • Projekty
  badawcze
   
 • Publikacje.
  Prace własne
  i współautorstwo
 • Redakcje
  (współredakcje)
  i maszynopisy
 • Referaty
  na konferencjach
  naukowych
Pracownia archeologiczno-graficzna maciejewski.archaeologist poza proponowanymi usługami prowadzi obecnie badania w ramach niekomercyjnego projektu Depozyty przedmiotów metalowych w kontekście sieci osadniczej na Pobrzeżu i Pojezierzach Południowobałtyckich (późna epoka brązu – wczesna epoka żelaza).
 • część 1
 • część 2
Machajewski H., Maciejewski M., Niedźwiecki R.
2004 - Wyniki badań na cmentarzysku kultury jastorfskiej w Rosku, gmina Wieleń, woj. wielkopolski. [w:] red. H. Machajewski, Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, Poznań, s. 267-271.
Machajewski H., Maciejewski M., Niedźwiecki R.
2006 - Ratownictwo archeologiczne na ziemi Wieleńskiej. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t. 3, s. 97-108.
Machajewski H., Maciejewski M.
2006 - Skarb ludności kultury łużyckiej z Roska nad Notecią. [w:] red. H. Machajewski, J. Rola, Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, Poznań, s. 127-146.
Maciejewski M.
2004 - Wykorzystanie solanek przez społeczności kultury łużyckiej. Menhir, t. 3, s. 45-49.
Maciejewski M.
2006 - Rosko, stan. 4, gm. Wieleń. Z badań nad osadnictwem kultury łużyckiej. [w:] red. H. Machajewski, J. Rola, Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, Poznań, s. 201-216.
Maciejewski M.
2008 - Z badań nad osadnictwem społeczności wiązanych z kulturą łużycką w północnej Wielkopolsce. Fontes Archaeologici Posnamenenses, Vol. 44, s. 5-16.
Maciejewski M.
2012 - Wspólnota komunikatywna oraz wspólnota interpretacyjna – możliwości wykorzystania dla wyjaśniania w archeologii. [w:] red. I. Grzelczak-Miłoś, M. Praczyk, K. Wiśniewski, Przez źródło do przeszłości. Materiały z II Sesji naukowej doktorantów Wydziału Historycznego UAM. Poznań 12-15 kwietnia 2008, Poznań, s. 203-219.
Maciejewski M. (w druku)
Przemiany tradycji kulturowych epoki brązu w strefie nadnoteckiej. Stanowisko Rosko 4 w perspektywie regionalnej [w:] ORBIS INTERIOR – ORBIS EXTERIOR. Kontakty interkulturowe i przemiany wewnątrzkulturowe wśród społeczności pradziejowych i wczesnohistorycznych. Perspektywa archeologiczna. I Forum Doktorantów Bachotek/k. Brodnicy, 16-18 października 2009.
Maciejewski M. (w druku)
Kaliszanki na nowo odkrywane. Z badań nad depozytami zabytków metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Wielkopolsce [w:] Archeologia uniwersytecka w Poznaniu. Jej wczoraj i dziś. Obrzycko, 2-3 lipiec 2009.
Maciejewski M., Niedźwiecki R.
2007 - Szpile brązowe z Roska, pow. czarnkowsko-trzcianecki. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 8, s. 23-31.
red. M. Maciejewski
2006 - Osadnictwo wielokulturowe na stanowisku Poznań – Wilda stan. 59, gm. loco (A2-AUT 163). Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych (maszynopis w archiwum Fundacji Patrimonium w Poznaniu).
red. M. Maciejewski
2006 - Osadnictwo wielokulturowe na stanowisku Poznań – Wilda stan. 62, gm. loco (A2-AUT 164). Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych (maszynopis w archiwum Fundacji Patrimonium w Poznaniu).
red. R. Pietrzak, M. Ignaczak, M. Maciejewski
2006 - Osadnictwo wielokulturowe na stanowisku 25 w Ruszkowi I, gm. Kościelec, woj. wielkopolskie A2-AUT 420). Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych (maszynopis w archiwum Fundacji Patrimonium w Poznaniu).
Machajewski H., Maciejewski M., Niedźwiecki R.
2003 - Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku Rosko 4 w latach 2002-2003. (dokumentacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków).
2004 - Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku Rosko 4 w latach 2004. (dokumentacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków).
Sekretarz tomu M. Maciejewski
2008 - Poznań - Nowe Miasto. Źródła archeologiczne do studiów nad pradziejami i wczesnym średniowieczem dorzecza Środkowej Warty, red. H. Machajewski, R. Pietrzak.
Machajewski H., Maciejewski M., Niedźwiecki R.
Rosko nad Notecią w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Badania wykopaliskowe na Nizinie Wielkopolsko – Kujawskiej w latach 2002 – 2003, 28 – 29 kwietnia 2004 Poznań.
Maciejewski M., Niedźwiecki R.
Wyniki badań wykopaliskowych na stanowiskach Rosko 4 i 5 w sezonie 2004. Badania wykopaliskowe na Nizinie Wielkopolsko – Kujawskiej w 2004 roku, 22 kwietnia 2005 Poznań.
Maciejewski M.
Rosko, stan. 4, gm. Wieleń. Z badań nad osadnictwem kultury łużyckiej. Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, 29 – 30 listopada 2005 Piła-Płotki.
Maciejewski M.
Kultury archeologiczne a społeczności pradziejowe. Próba aplikacji „modelu wymiany kobiet” dla środkowoeuropejskich społeczności późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (kultury łużyckiej). Przez źródło do przeszłości II. Sesja Naukowa Doktorantów Wydziału Historycznego UAM Poznań, 12-15 kwietnia 2008 Poznań.
Maciejewski M.
Przemiany tradycji kulturowych epoki brązu w strefie nadnoteckiej. Stanowisko Rosko 4 w perspektywie regionalnej. ORBIS INTERIOR – ORBIS EXTERIOR. Kontakty interkulturowe i przemiany wewnątrzkulturowe wśród społeczności pradziejowych i wczesnohistorycznych. Perspektywa archeologiczna 16 – 18 październik 2008 Toruń – Bachotek.
Maciejewski M.
Meteoryty-żelazo-kultura wykład popularno-naukowy w ramach Weekend z meteorytem Morasko, 28 luty 2009 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.